Roer 44, 3068 LE Rotterdam, Rotterdam

Algemene voorwaarden Administratiehuis

  1. Algemeen

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   − opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Een tussenpersoon kan ook jegens opdrachtnemer kwalificeren als opdrachtgever optredend voor haar klanten;

  − opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanneemt (Administratiehuis);

  − werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde voor of ten behoeve van worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

  − bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken, digitale bestanden of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken, digitale bestanden of gegevensdragers.

   

  1. Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. 2. Verwijzingen door opdrachtgever naar diens algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet aanvaard.
   2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen.
   3. Deze voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de (rechts-)personen aan wie opdrachtnemer werkzaamheden heeft uitbesteed of die werkzaamheden feitelijk uitvoeren.

   

  1. Aanvang en duur van de overeenkomst
   1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer ondertekend retour is ontvangen.
   2. Voorts kan de totstandkoming van een overeenkomst blijken uit de gevoerde correspondentie, dan wel uit uitgevoerde en door opdrachtgever geaccepteerde werkzaamheden.
   3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
   4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
   5. Opzegging van de overeenkomst is slechts mogelijk per kalenderjaar met inachtneming van de in artikel 13 opgenomen opzegbepalingen.

   

  1. Verplichtingen opdrachtgever
   1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig diens oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
   2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
   3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en zal aan opdrachtnemer onverwijld op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
   4. Indien de opdracht door opdrachtgever namens een derde partij wordt verstrekt, staat opdrachtgever in voor een afdoende volmacht van deze derde partij ter zake van de verstrekte opdracht en is hij –tenzij anders overeengekomen- hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen betreffende deze werkzaamheden.
   5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

   

  1. Uitvoering opdracht
   1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
   2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
   3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
   4. Voor zover een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond, heeft deze termijn niet als een fatale termijn te gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Op opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting zodat opdrachtnemer niet instaat voor het bereiken van een resultaat.
   5. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

   

  1. Geheimhouding en exclusiviteit
   1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht of meldingsplicht opleggen. Evenmin geldt deze geheimhoudingsplicht in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn, dan wel in het kader van peer review, intervisie of intercollegiaal overleg.
   2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
   3. Uitgezonderd het hiervoor bepaalde, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

   

  1. Intellectueel eigendom
   1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt, of heeft gebruikt, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
   2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
   3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de producten, adviezen, opinies en andere uitingen aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

   

  1. Honorarium
   1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
   2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
   3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
   4. Het staat de opdrachtnemer vrij de tarieven jaarlijks te herzien op grond van gestegen kosten en inflatie. De wijziging van de tarieven zal altijd ingaan per het eerstvolgende kalenderjaar. Mededeling van de nieuwe tarieven worden door de opdrachtnemer schriftelijk voorafgaande aan het kalenderjaar aan de opdrachtgever gedaan.
   5. Indien een vaste prijs, bijvoorbeeld per stuk of per periode, is overeengekomen dan is opdrachtnemer gerechtigd om daarenboven het gebruikelijk door haar gehanteerde (uur-)tarief in rekening te brengen voor werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de opdracht waren begrepen.

   

  1. Betaling
   1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening. 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
   2. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40 (basis 2016).
   3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde.

   

  1. Reclame
   1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
   2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
   3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

   

  1. Overmacht
   1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming of storingen in het data- of telecomverkeer, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
   2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich gedurende meer dan 3 maanden voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

   

  1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
   1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is ontstaan doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
   2. Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. Voor zover opdrachtnemer adviezen verstrekt doet zij dit naar beste vermogen en is zij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de uitvoering van deze adviezen.
   3. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, kan de opdrachtnemer eerst aansprakelijk worden na deugdelijke ingebrekestelling, waarbij aan opdrachtnemer een redelijke termijn wordt geboden om kosteloos te herstellen. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in zulks geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering feitelijk uitkeert.
   4. Voor indirecte schade is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
   5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, een gemaakte fout te herstellen dan wel schade van opdrachtgever te voorkomen of ongedaan te maken.
   6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
   7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
   8. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat opdrachtgever voor de betreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar is of zou zijn verschuldigd, met een maximum van € 10.000,–.
   9. Alle vorderingen van opdrachtgever tot herstel of schadevergoeding dienen uiterlijk binnen 1 week nadat de schade is ontdekt of ontdekt had kunnen worden, schriftelijk bij opdrachtnemer ingediend te worden, op straffe van verval van recht.
   10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden –waaronder mede begrepen klanten, bestuurders en overheidsinstanties- die direct of indirect met de (niet) uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

   

  1. Opzegging en ontbinding
   1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen slechts per kalenderjaar en tegen het eind van het kalenderjaar de overeenkomst opzeggen.
   2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden gedaan.
   3. Opzegging dient 3 maanden voorafgaande (dus uiterlijk op 1 oktober) aan het volgende kalenderjaar gedaan te zijn.
   4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst –zonder opzegtermijn- op te zeggen indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet na komt. Opdrachtgever heeft in deze situatie geen recht op een opzegvergoeding en/of schadevergoeding.
   5. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging.
   6. Onverminderd de bevoegdheid om nakoming te vorderen, heeft opdrachtnemer in de navolgende gevallen tevens het recht om de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van opdrachtnemer, zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een daartoe bestemde schriftelijke verklaring te ontbinden: – indien het faillissement van opdrachtgever of een schuldsanering wordt aangevraagd of uitgesproken; – indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; – indien onder opdrachtgever beslag wordt gelegd; – indien opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over (enig deel van) zijn vermogen verliest; – indien het bedrijf van opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of overgedragen; – indien opdrachtgever enige bepaling uit deze overeenkomst niet nakomt of als opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat de overeenkomst niet nagekomen zal worden. Opdrachtgever is in deze gevallen aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de reden der ontbinding bij opdrachtgever is gelegen.

   

  1. Opschortingsrecht
   1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan of daarvoor door of namens opdrachtgever genoegzame zekerheid is verschaft.

   

  1. Toepasselijk recht en forumkeuze
   1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

   

  1. Wijzigingen van de voorwaarden
   1. Het staat de opdrachtnemer vrij de voorwaarden van deze regeling éénzijdig te wijzigen waarbij de opdrachtgever géén instemmingsrecht krijgt en ook geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
   2. De wijzigingen zullen aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Door en op het moment van ontvangst van de gewijzigde voorwaarden maken deze onderdeel van de overeenkomst uit.
   3. Mocht de opdrachtgever zich niet kunnen verenigen met de nieuwe voorwaarden dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen met inachtneming van de genoemde opzegtermijn zoals vermeld in artikel 13 lid 3.

   

  1. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
   1. Op grond van de Wwft dienen wij cliëntenonderzoek te verrichten voordat wij de opdracht kunnen aanvaarden.
   2. Ook zijn wij op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties, voor zover die worden gesignaleerd in het kader van onze werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.”